Cytat:
Zanim wybierzesz się na poszukiwania z wykrywaczem

1. Nie wchodź na cudzy teren bez pozwolenia; zanim zaczniesz poszukiwania uzyskaj pozwolenie od rzeczywistego właściciela terenu, bez względu na rodzaj gruntu. Pamiętaj, że każdy grunt ma swojego właściciela. By uniknąć ewentualnych sporów sugerujemy by zawsze otrzymać zgodę na poszukiwania na piśmie, uwzględniając kwestię posiadania ewentualnych znalezisk.
2. Przestrzegaj przepisów dotyczących miejsc chronionych, np. tych określonych jako "Scheduled Monuments" lub "Sites of Special Scientific Interest": informacje o nich można uzyskać od właściciela terenu, archeologa odpowiedzialnego w danym rejonie za kontakty z poszukiwaczami (Finds Liaison Officer), Rejestrze Pozostałości Historycznych (Historic Environment Record) lub na stronie www.magic.gov.uk
Zwróć szczególną uwagę podczas poszukiwań w pobliżu miejsc pod ochroną: na przykład nie zawsze można precyzyjnie określić granice takiego obszaru.
3. Rekomendujemy wstąpienie do klubu poszukiwawczego lub związku, który zachęca do kooperacji i wymiany doświadczeń z innymi, odpowiedzialnymi grupami zajmującymi się ochroną dziedzictwa narodowego. Dane o organizacjach detektorystycznych można znaleźć na stronach www.ncmd.co.uk oraz www.fid.newbury.net.
4. Zapoznaj się i stosuj do aktualnych zaleceń na temat konserwacji, przechowywania i opieki nad przedmiotami archeologicznymi. Więcej na ten temat na stronach www.finds.org.uk


W trakcie poszukiwań

5. Jeśli jest to możliwe staraj się poszukiwać na gruncie poruszonym, takim jak pola orne po pracach rolnych i jedynie do głębokości orki. Jeśli używasz wykrywacza na nienaruszonej łące lub pastwisku, uważaj by nieuszkodzić archeologicznych cech gruntu w tym umocnień i konstrukcji ziemnych.
6. Ogranicz jakiekolwiek naruszanie gleby poprzez używanie właściwych narzędzi i dokładne zasypywanie dołków, używając do tego całą wykopaną uprzednio ziemię. Staraj się nie naruszać warstw archeologicznych.
7. Jak najdokładniej odnotowuj położenie miejsca znalezienia wszystkich przedmiotów (do najbliższych 100 metrów kwadratowych, używając mapy Ordnance Survey lub systemu GPS.
Pakuj znaleziska indywidulanie i zaznaczaj na opakowaniu dokładną pozycję geograficzną (National Grid Reference). Dane na temat miejsca znaleziska nie powinny być przekazywane komukolwiek bez zgody właściciela terenu. (Patrz też Punkt 9)
8. Szanuj kod postępowania na terenach pozamiejskich (Country Code): zamykaj za sobą bramy i furtki, nie niszcz upraw, nie strasz zwierząt w tym ptaków w lęgu. Zawsze usuwaj po sobie śmieci.
Szczegóły znajdziesz na stronach www.countrysideaccess.gov.uk


Po poszukiwaniach

9. Zgłaszaj wszystkie znaleziska właścicielowi terenu i (wraz z podpisaną umową z właścicielem terenu) do Rejestru Znalezionych Zabytków Ruchomych (Portable Antiquities Scheme), tak by informacja mogła zostać odnotowana w Rejestrze Pozostałości Historycznych (Historic Environment Record). Organizacje takie jak Country Land and Business Association www.cla.org.uk i National Farmers Union www.nfuonline.com wspierają zgłaszanie znalezisk. Dane kontaktowe twojego lokalnego archeologa odpowiedzialnego za kontakty z poszukiwaczami (Finds Liaison Officer) można znaleźć na stronach www.finds.org.uk lub poprzez e-mail info@finds.org.uk bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 020 7323 8611.
10. Stosuj się do przepisów dotyczących znajdowania skarbów: Treasure Act i Treasure Act Code of Practice (szczegóły na www.finds.org.uk ), prawa o wrakach (szczegóły na www.mcga.gov.uk ) i licencji eksportowych (www.mla.gov.uk). Zwróć się do swojego lokalnego "Finds Liaison Officer", jeśli będziesz potrzebować pomocy.
11. Szukaj fachowej pomocy, jeśli odkryjesz coś dużego bądź nietypowego poniżej warstwy ornej, lub skupisko znalezisk, nietypowy materiał, bądź pozostałości wraku i upewnij się, że zgadza się na to właściciel terenu. Twój lokalny "Finds Liaison Officer" może pomóc i wskazać odpowiednie osoby bądź instytucje. Zgłoszenie znaleziska nie narusza twoich praw dotyczących odkrycia, ale sprawi, że uzyskanych zostanie o wiele więcej informacji o jego kontekście archeologicznym.
12. Powiadom Policję i właściciela terenu, jeśli odkryjesz jakiekolwiek ludzkie szczątki.
13. Powiadom Policję lub Straż Przybrzeżną (HM Coastguard), oraz właściciela terenu jeśli znajdziesz coś co może być niewybuchem lub niewypałem: nie używaj w ich pobliżu wykrywacza metalu lub telefonu komórkowego ponieważ może to spowodować eksplozję. Nie podejmuj próby ich przeniesienia i nie dotykaj.


Tłumaczenie Igor Murawski 2010
Tłumaczenie w Domenie Publicznej - całośc lub fragmenty można dowolnie przedrukowywać i publikować, pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle tłumaczenia.
Kod w oryginale można znaleźć tu: http://www.ncmd.co.uk/docs/CofP1.pdf